Lepsze Relacje Biznesowe (BBR)

Better Business Relationships

engage | Expanding boundaries. Building trust.

Na szkoleniu nabędziesz umiejętności, wypracujesz postawy i – co najważniejsze – poznasz narzędzia komunikacji umożliwiające budowanie współpracy opartej na zaufaniu, zrozumieniu i wspólnych celach. Innymi słowy dowiesz się, jak budować lepsze relacje biznesowe. Szkolenie BBR pokazuje, jak stać się cennym zasobem w Twojej organizacji i nie tylko. Ten cel można osiągnąć, poświęcając innym wyjątkową uwagę, dostosowując metody, aby okazać i zyskać prawdziwe zaufanie i szacunek oraz tworząc nową jakość.

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych umiejętności w zakresie budowania lepszych relacji biznesowych, w tym autopercepcję, znaczenie pierwszego wrażenia, pozytywne rozmowy, wychodzenie z pułapek myślenia silosowego, silny przekaz/wywieranie wpływu, poprawę konkretnych relacji, skoncentrowanie się na tworzeniu wartości oraz bardziej dogłębne zapoznanie się z rzeczywistymi potrzebami partnerów.

Kluczowymi kompetencjami pozwalającymi odnieść sukces w swojej organizacji oraz w relacjach z innymi partnerami biznesowymi są umiejętności angażowania innych, współpracy i wywierania wpływu. W świecie coraz bardziej jednorodnych usług i produktów jest to jeden z niewielu sposobów, aby wyróżnić się i zyskać przewagę. W erze informacji nie wystarczy posiadać kompetencje techniczne albo podejmować próby przekonywania na mocy samego tylko autorytetu.

 

Podczas szkolenia BBR nauczysz się umiejętności natychmiastowego reagowania, aby interakcje z innymi stały się bardziej wiarygodne i poprzez to przyczyniły się do osiągania korzyści na wszystkich poziomach działalności. Praktyczne metody BBR w oparciu o konkretne scenariusze pomogą Ci nauczyć się nie tylko tego, co należy robić, ale także w jaki sposób to robić oraz jak propagować zachowania relacyjne ukierunkowane na budowanie wartości wewnątrz Twojej organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność ustanowienia wspólnej płaszczyzny i budowania zaufania z szerokim i zróżnicowanym gronem odbiorców.
 • Wywieranie wpływu poprzez zadawanie inteligentnych pytań, które budują wiarygodność i rozwijają umiejętność dogłębnego zrozumienia pożądanych wyników oraz aktualnych wyzwań.
 • Opracowywanie wspólnych rozwiązań dzięki postawie otwartości skoncentrowanej na wspólnych celach.
 • Wypracowywanie lepszych wyników Twojej pracy.
 • Osiągnięcie bardziej zrównoważonych wyników (w oparciu o lepsze wzajemne zrozumienie, podobieństwa, wspólne tworzenie wartości).
 • Bardziej produktywne, cechujące się większym zaangażowaniem relacje z partnerami biznesowymi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, dla których współpraca jest kluczowym elementem pracy, a silne relacje są niezbędne do wypracowywania wyników w ramach różnych funkcji i działów, zarówno w strukturach organizacji, jak i poza nią, w szczególności do liderów, menedżerów, specjalistów ds. HR, konsultantów, dostawców usług o wartości dodanej oraz menedżerów ds. kluczowych klientów. Program szkolenia nt. budowania lepszych relacji biznesowych ma na celu wzmocnienie umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji, ze szczególnym uwzględnieniem Twojej spółki oraz relacji z partnerami zewnętrznymi.

Program

Program szkolenia dotyczącego budowania lepszych relacji biznesowych obejmuje prezentację szerokiego wachlarza narzędzi oraz wsparcie on-line na potrzeby oceny posiadanych umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji, wzmacniania, monitorowania i utrwalania tych umiejętności. Na program jedno- lub dwudniowego szkolenia składają się poniższe zagadnienia w zestawie uzgodnionym z klientem:

 • Ocena aktualnych relacji i wywieranie wpływu na te relacje
 • Rodzaje relacji (doraźne, społeczne, operacyjne, z partnerami)
 • Zaufanie i sposoby jego budowania (wzór uwzględniający różne aspekty zaufania)
 • Rodzaje i role interesariuszy i jak na nie wpływać,
 • Zrozumienie zachowania i umiejętność dostosowania go (OctagonTM Kwestionariusz zachowań)
 • Stworzenie środowiska współpracy (siła osobowości; stosowanie zaimków ja, my, ty, wy)
 • Odkrywanie i przewidywanie (ankieta SHAPE)
 • Koncentracja na wartości (arkusze wartości)
 • Kontynuowanie procesu współpracy
 • Prezentacja pomysłów (Potrzeba-Cecha-Korzyść; opowiadanie historii)
 • Połączenie wszystkich elementów w jedną całość, planowanie działań

Język: Angielski

Czas trwania: 1-2 dni